Poesie: U cammurrusu

Cc’è un bidellu assà cammurrusu acchiana e scinni du pianu di susu. Guà a cu lu so catu voli tuccari, Cchiddru e sulu so Mancu a parlari!! Si pi casu a so prolunga duna, tuttu lu jornu a Rinuzzu ‘nzunzunia. Sata ‘nti l’aria si Rinu u microfono si voli pigliari!! Mancu a Direttrici lu pò […]