Posted on

Poesie: vita da cani

Il Lunedì
non posso perché sono stanco della Domenica

Il Martedi’
non disturbatemi perché ho gli allenamenti
Il Mercoledì
lasciatemi stare ….. lavori in corso
Il Giovedì
non devo stancarmi ci risono gli allenamenti
Il Venerdì
che fatica……..devo programmare la partita di pallone
Il Sabato
lasciatemi concentrare devo preparare le schedine
La Domenica
fatemi riposare dopo una settimana di lungo lavoro
perchè oggi c’è la partita volley 

          e se c’è la faccio …  … lavori in corso!!!…  


Dedicata ad un collega molto stressato

Scritta da Mariateresa Arrigo

 

Posted on

Poesie: U cammurrusu

Cc’è un bidellu
assà cammurrusu
acchiana e scinni
du pianu di susu.
Guà a cu lu so catu voli tuccari,
Cchiddru e sulu so
Mancu a parlari!!
Si pi casu a so prolunga duna,
tuttu lu jornu a Rinuzzu ‘nzunzunia.
Sata ‘nti l’aria si Rinu
u microfono si voli pigliari!!
Mancu a Direttrici lu pò tuccari!!!
E un dicemu quannu
i controlli fa ne Gina
a pacienzia ci fa perderi
A ddra mischina
Specie si u fogliu da sicurezza
Nun è ancora firmatu!!!
Pò di quantavi ca di
L’informatica talìa lu dannu
Puru lu tecnico si va esaurennu,
si c’è qualche cosa ca nun ci funziunìa
e lu tecnicu vidi ca s’arrabbìa
cu cori allegru si metti a cantari,
ma iddru cu li mani ‘ntesta lu fa scappari!!
lu sensu fa nesciri a ddru
poviru sigritariu
picchì tutti i cosi voli accattari
e lu sta cunnucennu puru a dummannari
U lausu però ci l’ama a ddari
ca di quantavi ca è ‘ncaricatu
nun manca cchiù nenti
grazi a iddru nun ci sunu
cchiù lamenti.

Scritta da Mariateresa Arrigo