Poesie: U cammurrusu

Cc’è un bidellu
assà cammurrusu
acchiana e scinni
du pianu di susu.
Guà a cu lu so catu voli tuccari,
Cchiddru e sulu so
Mancu a parlari!!
Si pi casu a so prolunga duna,
tuttu lu jornu a Rinuzzu ‘nzunzunia.
Sata ‘nti l’aria si Rinu
u microfono si voli pigliari!!
Mancu a Direttrici lu pò tuccari!!!
E un dicemu quannu
i controlli fa ne Gina
a pacienzia ci fa perderi
A ddra mischina
Specie si u fogliu da sicurezza
Nun è ancora firmatu!!!
Pò di quantavi ca di
L’informatica talìa lu dannu
Puru lu tecnico si va esaurennu,
si c’è qualche cosa ca nun ci funziunìa
e lu tecnicu vidi ca s’arrabbìa
cu cori allegru si metti a cantari,
ma iddru cu li mani ‘ntesta lu fa scappari!!
lu sensu fa nesciri a ddru
poviru sigritariu
picchì tutti i cosi voli accattari
e lu sta cunnucennu puru a dummannari
U lausu però ci l’ama a ddari
ca di quantavi ca è ‘ncaricatu
nun manca cchiù nenti
grazi a iddru nun ci sunu
cchiù lamenti.

Scritta da Mariateresa Arrigo