Proverbi e detti in siciliano

* Cu carusi manna carusi trova

* Cu avi u malu vicinu avi u malu matinu

* Cu avi assai dinari sempri cunta, cu avi figghi beddi sempri canta

* Sabatu allegra cori, beato cu avi bedda a mugheri, cu l’ avi ladia ci muri lu curi

e spera ca u sabatu nun veni

* Cu un sapi leggiri a su scrittura è asinu di natura

* Cu nesci arrinesci

* Si ungi pani duru e cutteddu cà un taglia

* Si ungi oggliu fitusu e padeddra spunnata

* L’acedru ca canta na gaggia canta pi allegria o pi raggia.

* A gaddrina fa l’ ovu e u gaddru c’ abbruscia u culu

* Chiamavu l’orbu pi darimi aiutu scricchià l’occhi e mi fici scantari

* Si piglia a manu cu tuttu u grazzu

* Fai beni e scordatilu, fai mali e pensaci.

* Megliu diri “chi sacciu?” a no diri “chi sapia?

* Miegliu l’uovu oggi ca a iaddina dumani.

* U rispettu è misuratu, cu lu porta l’havi purtato.

* Aranci aranci, cu l’avi si li chiangi

* malu tempu e beddu tempu un dura tuttu tempu

* Quannu ‘u piru è fattu casca sulu.

* Quannu la furtuna vota ogni amicu s’alluntana

* Figghi nichi, guai nichi, figghi granni, guai granni

* Megliu lu tintu canusciutu ca lu bonu a canusciri.

* Zoccu ora si schifia veni lu tempu ca si ddisia